TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub wyrównawcze. Obejmują one szereg specjalistycznych i długofalowych oddziaływań na dziecko, które przejawia trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, przyswajaniu nowych informacji.  W trakcie terapii eliminujemy przyczyny niepowodzeń szkolnych i zaburzenia takie jak dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Terapia pomaga przy zaburzeniach percepcji wzrokowej czy słuchowej, również przy wadach słuchu fonematycznego.

 

Zajęcia mają na celu nie tylko wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania, ale także rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne możliwości, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, usprawnianie zdolności koncentracji.

Terapia pedagogiczna jest skierowana do:

 • dzieci o nieharmonijnym/wolniejszym rozwoju
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji (dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania)
 • dzieci wczesnoszkolnych z grup ryzyka dysleksji
 • dzieci starszych (nastolatków) z trudnościami szkolnymi
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / autyzmem, Zespołem Aspergera

Terapeuta pedagogiczny wykorzystuje w pracy z dzieckiem ćwiczenia usprawniające:

 • percepcję słuchową
 • spostrzeganie wzrokowe
 • sprawność ruchową (w obrębie motoryki małej i dużej)
 • orientację przestrzenną
 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • pamięć słuchową i wzrokową
 • koncentrację pola uwagi
 • słuch fonematyczny

Zajęcia odbywają się z terapeutą przynajmniej raz w tygodniu i mają często formę zabawy, są przede wszystkim atrakcyjne dla dziecka, aby zwiększyć jego motywację do nauki i podnieść samoocenę.

Zapraszamy na zajęcia pedagogiczne

Skontaktuj się z nami